INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNKA DO STRZYŻENIA TRYMER Cut 180 LE007.


Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,   zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

 OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub naczyń zawierających wodę.

FUNKCJE Wydajna, mocna i cicha praca silnika, ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, 3 poziomy prędkości pracy ostrzy, 4 zróżnicowane wielkości nasadki do strzyżenia 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 mm. Cut 180 to maszynka do strzyżenia włosów o wyjątkowej wydajności do 180 minut pracy dzięki litowej baterii. Zaawansowany technologicznie silnik zapewnia długą żywotność, a także maksymalną ciszę podczas pracy. Akumulator litowy LiFePO4 ładuje się 1 godzinę, a więc bardzo szybko. Idealne cięcie z najlepszą wydajnością.

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo Nie zostawiaj opakowania (folie plastikowe, spinacz do papieru z tekturowymi kokardkami) w zasięgu dziecka, ponieważ jest to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Przed użyciem sprawdź napięcie w gniazdku elektrycznym i nie podłączaj jednocześnie innych urządzeń . Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo jak w przypadku urządzenia. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych i niewidocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc. ) Nie używaj w pobliżu gazu lub innych łatwopalnych materiałów (benzyna, aerozole itp.) . Nie używaj żadnych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Aby zapobiec uszkodzeniu ostrzy nie próbuj nigdy używać szczypiec ani innych przedmiotów do czyszczenia do tego nie przeznaczonych i nie używaj maszynki, gdy głowica jest uszkodzona. Zawsze utrzymuj w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie przed schowaniem go.

INSTRUKCJA

ŁADOWANIE AKUMULATORA Podłącz zasilacz do podstawy. Ustawić maszynkę na podstawie. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka ściennego. Przed pierwszym użyciem ładuj maszynkę przez godzinę : po 3 lub 4 rozładowaniu baterii i naładowaniu akumulator optymalizuje jego wydajność. Maszynka do strzyżenia musi pracować w temperaturze od 5 C do 40 ° C. Po ponad 400 cyklach ładowania akumulator będzie nadal działać w 80% jego wydajności. Czerwona dioda LED świeci podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu. Obie zielone diody świecące światłem ciągłym wskazują, że akumulator jest w pełni naładowany. Funkcja ochrony przed przeciążeniem zapewnia, że ładowanie zatrzymuje się automatycznie po jego zakończeniu, tak aby chronić akumulator.

UŻYWANIE MASZYNKI Z KABLEM LUB BEZ KABLA Przed użyciem sprawdź wszystkie głowice i ostrza . Włącz urządzenie za pomocą specjalnego przełącznika Q. Wybierz żądaną prędkość za pomocą przycisków + i – . Do wyboru są trzy poziomy : 5000 obr./min. 5500 obr/min i 6000 obr/min. Po użyciu wyłączyć urządzenie.

WKŁADANIE – ZDEJMOWANIE NASADEK Trymer jest w zestawie z trzema nasadkami: 1.5/3.0/4.5/6.0 mm. Włóż nasadkę do maszynki do strzyżenia włosów, aż zablokuje się we właściwej pozycji. Aby zdjąć nasadkę pchnij do góry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA OGÓLNA Przed użyciem nasmaruj głowice. Zdejmij głowicę naciskając ostrze kciukiem na zewnątrz . Usuwaj resztki włosów uwięzione między dolnym i górnym ostrzem za pomocą specjalnego pędzelka dołączonego do zestawu. Czyść w celu utrzymania czystości i wydajności urządzenia. Zawsze trzymaj urządzenie czyste i suche.  W przypadku uszkodzonych części skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenie. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń , które mogły powstać podczas transportu, w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. MASZYNKA DO STRZYŻENIA TRYMER Cut 180 może być używana wyłącznie do celów, do których została specjalnie zaprojektowana. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości . W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ ‼!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych, uchwytów, części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji, a tym samym wyklucza normalne użytkowanie. Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. – Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną – Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /przesłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.


PLIKI DO POBRANIA