INSTRUKCJA OBSŁUGI HAIR FLOW LE008


Przeczytaj uważnie uwagi zawarte w poniższej instrukcji, ponieważ zawierają one ważne informacje.

Ten produkt posiada znak CE i został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywą 2014/35/UE o niskim napięciu (LVD).

Ten produkt posiada znak UKCA i został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2016 (S.I. 2016/1091) oraz dyrektywą o niskim napięciu (LVD) (Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101).

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą ROHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Symbol klasy li lub podwójnej izolacji wskazuje, że ten produkt został zaprojektowany tak, że nie jest wymagane podłączenie uziemienia. Produkt ten jest skonstruowany w taki sposób, że pojedyncza usterka nie może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcia, ponieważ obudowa jest wykonana z materiału izolacyjnego.

To urządzenie jest oznaczone symbolem zbiórki selektywnej dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, że ten produkt musi zostać oddany do punktu zbiórki selektywnej zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/ EEC, w celu recyklingu lub demontażu, aby zmniejszyć jego wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z administracją lokalną lub regionalną. Produkty elektroniczne, które nie podlegają selektywnej zbiórce, są potencjalnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na obecność substancji niebezpiecznych.

Opakowanie produktu wykonane jest z materiałów nadających się do recyklingu. Rozdziel opakowanie zgodnie z jego rodzajem i zutylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentolowych albo blokady doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Przewód zasilający nie może być wymieniony. Jeśli przewód jest uszkodzony, zasilacz AC będzie musiał być wyrzucony.

W przypadku korzystania z urządzenia w łazience należy odłączyć je od zasilania natychmiast po użyciu, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Ten symbol na urządzeniu oznacza „Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, zlewu lub innych obiektów zawierających wodę”.

Po usunięciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli masz wątpliwości, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z profesjonalnie wykwalifikowanym personelem. Opakowanie (torby plastikowe, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ jest ono potencjalnie niebezpieczne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, śmierci, porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI
Poniższe symbole służą do klasyfikacji i opisu poziomu ryzyka, obrażeń i szkód materialnych, które mogą zostać spowodowane w przypadku nieprzestrzegania wskazówek i niewłaściwego użytkowania urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO/OSTRZEŻENIE/OSTROŻNOŚĆ.
Wskazuje sytuacje, w których jeden lub kilka elementów może w mniejszym lub większym stopniu zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
Ostrzega użytkownika o konieczności przestrzegania określonej procedury obsługi w celu dalszego bezpiecznego użytkowania urządzenia.
Zabrania użytkownikowi wykonywania określonych czynności.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 • To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt, szczególnie podczas użytkowania i stygnięcia. Nie pozwalaj im bawić się urządzeniem
 • Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru.
 • Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub nie działa normalnie. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, musi zostać naprawione przez producenta, przez jego serwis lub przez osobę wykwalifikowaną według tego samego standardu, aby uniknąć wszelkich możliwych zagrożeń.
 • Nie używaj urządzenia z przewodem owiniętym wokół siebie lub wokół urządzenia.
 • Podczas przechowywania urządzenia nie należy owijać przewodu wokół ciała.
 • Nie należy używać urządzenia, jeśli wtyczka zasilania porusza się swobodnie wewnątrz gniazda elektrycznego.
 • Nie należy używać urządzenia, jeśli zasilacz AC jest uszkodzony lub jeśli wtyczka zasilania jest luźna w gniazdku ściennym.
 • Nie używaj urządzenia do celów innych niż prostowanie/lokowanie ludzkich włosów.
 • Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych (takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalniki, spraye, produkty do pielęgnacji włosów lub zmywacze do paznokci).
 • Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru z podłączonym zasilaniem lub gorącą stili.
 • Nie należy podejmować prób samodzielnej modyfikacji lub naprawy produktu.
 • Nie należy uszkadzać, modyfikować, zginać, ciągnąć ani skręcać przewodu.
 • Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kabinie ani jej ściskać.
 • Nie przechowuj urządzenia w łazience lub innym miejscu o dużej wilgotności. Nie umieszczać go w miejscach, w których woda mogłaby kapać na urządzenie (na przykład na umywalce).
 • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, zlewów i pojemników z wodą.
 • Nie dotykaj części pokazanych na poniższym zdjęciu podczas użytkowania lub bezpośrednio po, ponieważ są one gorące.

  Włóż wtyczkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego: nie używaj przedłużaczy, kabli.
 • Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni.
 • Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej chwytając za wtyczkę, nie ciągnąc za kaburę.
 • Używaj urządzenia tylko na czystych, suchych i nie splątanych włosach. Zalecana temperatura pracy zależy od rodzaju lub stanu włosów.
 • W przypadku usterek lub nieprawidłowego działania, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. l może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
 • Zawsze umieszczaj urządzenie na odpornej na ciepło, stabilnej powierzchni.

OPIS:

Hair flow to innowacyjne żelazko firmy Labor Pro, które pozwala na stworzenie idealnych, długotrwałych, miękkich fal. Ceramiczne płytki turmalinowe podgrzewają włosy, aby przygotować je do stylizacji, a chłodne powietrze (technologia Cool Air), emitowane przez zewnętrzne szczeliny, natychmiast utrwala fryzurę z perfekcyjnymi rezultatami, które utrzymują się przez długi czas.
Idealne dla wszystkich rodzajów włosów dzięki pięciu różnym temperaturom.

CECHY:

 • Technologia Cool Air: zewnętrzna część korpusu urządzenia jest chłodzona, aby utrwalić stylizację i uczynić ją bardziej trwałą
 • przewód obrotowy 360
 • cyfrowy termostat
 • maksymalna temperatura 220°c
 • Płytki z powłoką ceramiczną Tourmaline
 • automatyczne wyłączanie po 30 minutach

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

 1. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
 2. Obróć pokrętło wyboru temperatury do żądanego ustawienia.
 3. Kontrolka stanu urządzenia zacznie migać na czerwono, a płyty zaczną się nagrzewać. Po zakończeniu fazy podgrzewania lampka stanu zmieni kolor na zielony i uruchomi się wentylator chłodzący.
 4. Aby zmienić temperaturę urządzenia, obróć pokrętło wyboru temperatury.
 5. Weź małe pasmo włosów i włóż je do płytki u nasady włosów. Przesuń płytkę do końcówek włosów, obracając ją na siebie, aby uzyskać pożądaną falę. Powtarzaj czynność aż do skutku.
 6. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie przekręcając pokrętło wyboru temperatury w pozycję OFF.
 7. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 30 minutach od włączenia, nawet podczas użytkowania. Aby wznowić pracę, należy włączyć urządzenie w sposób wskazany w punkcie 3.

CZYSZCZENIE I OGÓLNA KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i odczekać, aż urządzenie ostygnie. Do czyszczenia należy używać suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.


PLIKI DO POBRANIA