INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNICA MULTIWAVE B280


Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

 OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub naczyń zawierających wodę.

CHARAKTERYSTYKA – ręczna regulacja szerokości 5 rozmiarów od 1,5 cm do 3 cm – lufa tytanowa, pokryta ceramiką turmalinową – jednorodny rozkład ciepła – końcówka przeciw oparzeniom – wyświetlacz cyfrowy dla regulacja temperatury – maksymalna temperatura: 230° C – Kabel obrotowy 360 stopni. Wyłącza się automatycznie po godzinie bezczynności.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo Nie zostawiaj opakowania (folie plastikowe, spinacz do papieru z tekturowymi kokardkami) w zasięgu dziecka, ponieważ jest to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Przed użyciem produktu sprawdź bezpiecznik wtyczki. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga : trzpień jest bardzo gorący, kontakt z nimi powoduje oparzenia. W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc. ) . Uwaga Niebezpieczeństwo Nie zbliżaj urządzenia do twarzy lub oczu, ponieważ grozi to oparzeniem. Zawsze utrzymuj lokówkę w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie ostygnie przed schowaniem.

INSTRUKCJA

Włóż wtyczkę. wciśnij Włącznik/wyłącznik zasilania. Słowo „OFF” i kontrolka wyświetlacza miga na kolor niebieski i zielony. Naciskając ON / OFF ustawia temperaturę 180 stopni i podczas prasowania nagrzewa się, wyświetla się na wyświetlaczu postęp podgrzewanie żelazka, płytka falująca osiąga ustawioną temperaturę. Jeśli ustawisz temperatury powyżej 200 stopni wyświetlacz zmienia kolor na czerwony. Ponadto płyta po 60 minut wyłączy się automatycznie. Wybrać pasmo włosów i włóż je między płytki zaczynając od podstawy włosy. Przyciśnij, zostaw włączone kilka sekund, a potem powtórz ruch do końcówek. Unikaj kontaktu między metalowymi częściami a skóra: niebezpieczeństwo poparzenia oparzenia. Przed stylizacją rozczesz całe włosy do końca. Temperaturę dobierz do rodzaju włosów i wybranego skrętu. Urządzenie osiąga temperaturę w zaledwie 60 sekund. Wyłącz żelazko, naciskając Przycisk ON/OFF przez 2 sekundy. Wyjmij wtyczkę bez ciągnięcia kabla.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenie. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń , które mogły powstać podczas transportu , w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. Falownica może być używany wyłącznie do celów, do których został specjalnie zaprojektowany, jako falownica do włosów. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości . W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ ‼!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych , uchwytów , części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia , złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji , a tym samym wyklucza normalne użytkowanie . Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. – Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną – Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /przesłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.


Pliki do pobrania