INSTRUKCJA OBSŁUGI UG04 UG05 UG06 UG07 UG08


Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentolowych, lub blokady doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.
Należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w tej książeczce, ponieważ zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo: części opakowania (plastik, karton, itp.) muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci: mogą stać się źródłem zagrożenia. Przed instalacją należy upewnić się, że napięcie jest takie samo, jak to wskazane na etykiecie znamionowej urządzenia (zwykle umieszczonej na uchwycie).
Nigdy nie używaj urządzenia w kontakcie/bliskości cieczy.

Uwaga: żelazne płytki są bardzo gorące, ewentualny kontakt ze skórą może spowodować oparzenia.
W przypadku upadku urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń przed ponownym użyciem. W przypadku uszkodzenia urządzenia, które jest urządzeniem profesjonalnym, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum pomocy. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie pozostawiaj urządzenia włączonego, gdy go nie używasz. W przypadku uszkodzenia przewodu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu jego wymiany. Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami/ stopami. Nie używaj przedłużacza. Nie używaj urządzenia w łazienkach publicznych. Nie ciągnij za przewód lub urządzenie, aby je odłączyć. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, słońca itp. Nie pozwalaj dzieciom lub osobom niezdolnym do pracy korzystać z urządzenia. W przypadku użycia urządzenia odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby, które działają w ich zastępstwie.
Uwaga, niebezpieczeństwo: nie zbliżać urządzenia do twarzy lub oczu, niebezpieczeństwo poparzenia.

CECHY

Szybkie nagrzewanie: wewnętrzny opór pozwala na niemal natychmiastowe osiągnięcie wybranej temperatury. Gdy urządzenie jest włączone, szybko osiągnie 180 stopni.

Wysokiej jakości ceramiczny opór: lokówka wyposażona jest w podwójny ceramiczny opór MCH, który jest zarządzany elektronicznie i gwarantuje doskonałe osiągi.

Titanium bar z zaawansowanej technologii: zapewnia większą stabilność urządzenia, jak również lepszą dystrybucję ogrzewania.

Regulowana temperatura: po cechach włosów możliwe jest wybranie pożądanej temperatury od 60 stopni do 210 stopni. Temperatura zadana: lokówka posiada 180 stopni jako temperaturę zadaną, która jest najbardziej odpowiednia dla włosów i to odpowiada zielonemu wskaźnikowi.

Kolorowy wyświetlacz temperatury: każdy kolor na wyświetlaczu pokazuje inną temperaturę (niską, normalną, wysoką), którą można łatwo wybrać. lmperiodyczne zmiany temperatury: rzeczywista temperatura nie będzie ani niższa niż 10 stopni, ani wyższa niż 5 stopni w porównaniu z temperaturą zadaną.

Ergonomiczny, antysplątaniowy przewód obrotowy: te cechy gwarantują obrót kabiny o 360 stopni.

WYŚWIETLANIE KOLORÓW

NIEBIESKI: niebieski kolor pokazuje, że temperatura wzrasta od 60 do 160 stopni.
ZIELONY: urządzenie jest teraz gotowe; temperatura pomiędzy 161 – 185 stopni jest odpowiednia dla włosów zniszczonych lub cienkich, natomiast 175-185 stopni dla włosów zdrowych.

RED: temperatura teraz jest naprawdę wysoka i jest zalecana tylko na grubych lub kręconych włosach.

INSTRUKCJA

Podłącz wtyczkę do gniazdka. Włącz urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Wybierz żądaną temperaturę klikając – lub +. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura, a jej kolor będzie się odpowiednio zmieniać.

PAKOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź dokładnie, czy nie doszło do uszkodzenia podczas transportu. W razie wątpliwości wezwij autoryzowany punkt pomocy. Urządzenie musi być używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jako lokówka. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe i niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania urządzenia należy całkowicie rozwinąć przewód.

Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy działa bez zarzutu, każda usterka może spowodować uszkodzenie urządzenia. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Przed każdym czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu i poczekaj aż osiągnie temperaturę pokojową. Utrzymuj urządzenie zawsze w czystości.

W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

GWARANCJA – Klauzule gwarancyjne

  • Urządzenie jest objęte 12-miesięczną gwarancją na użytkowanie profesjonalne (lub cele związane z działalnością gospodarczą lub handlową), lub w przypadku towarów używanych, od daty zakupu, na materiały i wady produkcyjne zgodnie z Dekretem Ustawowym nr 24 z dnia 2 lutego 2000 r.
  • Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych, uchwytów, części zarodnikowych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, nieprawidłowej instalacji lub innego użytkowania niż zapisane w instrukcji, a więc czynników odbiegających od normalnego użytkowania.
  • Gwarancja wygasa w przypadku, gdy urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieuprawnione osoby. Naprawiane przez nieautoryzowany serwis.
  • Urządzenie musi być naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Koszty i ryzyko transportu pokrywa klient końcowy.
  • Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego.
  • Ważność gwarancji zależy od otrzymania Certyfikatu Gwarancyjnego, który musi być podstemplowany przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego punktu pomocy technicznej. Należy dołączyć Świadectwo Gwarancji.
  • Klient lub kontrahent musi poinformować sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie dwóch tygodni od daty stwierdzenia niezgodności. Sprzęt należy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

UWAGA! Gwarancja jest uznawana za ważną tylko wtedy, gdy zachowany został dokument zakupu.
Gwarancja odpowiada wyłącznie następującym wymogom prawnym: włoski dekret ustawodawczy nr 24 z 2 lutego 2000 r., który odnosi się do Dyrektywy Europejskiej 1999/44/WE oraz paragraf l-bis, sekcja li pozycja I tytuł Ili księga IV Kodeksu Cywilnego.
Konsument jest posiadaczem praw przewidzianych przez prawo i prawa te nie są naruszone przez gwarancję.


PLIKI DO POBRANIA