INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKÓWKA TULIP CURL B116


Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub naczyń zawierających wodę.

FUNKCJE – automatyczny system rotacyjny w dwie strony- długość całkowita 26 cm, długość pręta ceramicznego 50 mm , średnica pręta 28 mm regulowana temperatura 170 °C, 200 °C i 230 °C. Obrotowy przewód 360 °. Waga 380 gram, wyłącza się automatycznie po godzinie bezczynności.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo nie zostawiaj opakowania (worki foliowe, pudła kartonowe, zszywki) w zasięgu dzieci, ponieważ są potencjalnie szkodliwe. Proszę sprawdzić zasilanie gniazdka elektrycznego przed użyciem produkt. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga : Po nagrzaniu sprzęt jest bardzo gorący, kontakt z nimi może powodować oparzenia. W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc.). Uwaga Niebezpieczeństwo Nie zbliżaj urządzenia do twarzy lub oczu, ponieważ grozi to oparzeniem. Zawsze utrzymuj sprzęt w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż sprzęt całkowicie ostygnie przed schowaniem go.

INSTRUKCJA

Włóż wtyczkę do gniazdka. Włączając przyciskiem wybierz żądany poziom temperatury *zielony 170 stopni dla cienkich włosów, *żółty 200 stopni dla średnich włosów, * czerwony 230 stopni dla gęstych i grubych włosów. Weź kosmyk włosów i wsuń go od nasady głowy do szczeliny tuby trzymając lokówkę pionowo, nie nakręcaj włosów trzymając poziomo. Naciśnij przycisk L/P i cały czas trzymaj wybierając żądany kierunek skrętu. Wydobywający się dźwięk informuje, iż kosmyk nawijany jest automatycznie i trzymaj do usłyszeniu ciągłego sygnału. Wtedy lok będzie gotowy. Powtórz proces aż do zakończenia fryzury. UWAGA Poczekaj, aż lokówka całkowicie ostygnie. Ryzyko oparzenie. Aby wyłączyć lokówkę, naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk główny. Odłącz i przechowuj po zakończeniu schłodzony.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenie. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu, w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. Lokówka może być używana wyłącznie do celów, do których została specjalnie zaprojektowana. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości. W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym. Aby wyczyścić wewnątrz trzpień należy delikatnie odkręcić tylną śrubkę schowana pod naklejka i przekręcając zsunąć obudowę, a następnie przywróć urządzenie do pierwotnego wyglądu.

WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ ‼!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych , uchwytów , części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia , złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji , a tym samym wyklucza normalne użytkowanie . Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. – Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną – Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /przesłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.


PLIKI DO POBRANIA