INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKÓWKA 5 w 1 LE003


Proszę uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej broszurze, ponieważ zawierają one Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne, ale tylko pod nadzorem osób, które mają wiedzę, lub udzielą Pouczenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub naczyń zawierających wodę.

FUNKCJE – 5 turmalinowych beczek/ wymiennych końcówek ceramicznych – podwójne napięcie – maksymalna temperatura 210° C – automatyczne wyłączanie po 60 minutach bezczynność ŚREDNICE: stożkowy: Ø 2,5/1,5 cm Ø 3,0/2,0 cm cylindryczny: Ø 1,9 cm 2,5 cm Ø 3,2 cm. 5 w 1 to ceramika turmalinowa lokówka firmy Labor Pro Elite który pozwala uzyskać nieskończoność rodzaje fal i loków z jedno urządzenie. Możesz wybrać z 5 różnych poziomów temperatury w zależności od rodzaju włosów (od 130° C do 210° C). Turmalin ceramika pozwala na uzyskanie jednorodnej dystrybucja ciepła na całej powierzchni i emituje jony ujemne. Dzięki temu włosy pozostają ułożone dłużej, jest promienna i zdrowa bez puszenia się.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo nie zostawiaj opakowania (worki foliowe, pudła kartonowe, zszywki) w zasięgu dzieci, ponieważ są potencjalnie szkodliwe. Proszę sprawdzić zasilanie gniazdka elektrycznego przed użyciem produkt. Upewnij się, że napięcie źródła prądu elektrycznego jest takie samo jak w opisie. Uwaga : Ceramiczne cewki po nagrzaniu są bardzo gorące, kontakt z nimi powoduje oparzenia. W przypadku upuszczenia produktu, przed dalszym użyciem należy sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń, w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie pozostawiaj urządzenia niepotrzebnie włączonego, gdy nie jest używane. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi, wilgotnymi włosami, rękami lub stopami. Nie używaj przedłużaczy przewodu zasilającego. Nie używaj w saunach, łaźniach ani pod prysznicami. Nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć go od sieci. Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie deszczu, słońca .etc.). Uwaga Niebezpieczeństwo Nie zbliżaj urządzenia do twarzy lub oczu, ponieważ grozi to oparzeniem. Zawsze utrzymuj sprzęt w czystości z kurzu, brudu, lakieru do włosów lub żelu. Po użyciu zawsze odłącz urządzenie i poczekaj, aż sprzęt całkowicie ostygnie przed schowaniem go.

INSTRUKCJA

Włóż żądany koniec do uchwyt i zablokuj przekręcając i wybierz kłódkę. 2. Włóż wtyczkę do gniazdka. 3. Włącz urządzenie przez naciśnięcie przycisku przez około 3 sekundy. 4. Naciśnij przycisk, aby ustawić żądaną temperaturę. 5. Dioda zacznie migać. Kiedy lokówka dociera do ustawiona temperatura, diody LED dla wybrana temperatura i te poniżej zaświeci się. 6. Lokówka dociera do maksymalna temperatura 210 °C w ciągu kilku minut. 7. Weź mały kosmyk włosów i owiń go wokół tuby, zaczynając na załącznik i pracy pod koniec. Powtórz proces aż do zakończenia. 8. UWAGA Poczekaj, aż żelazko całkowicie ostygnie, zanim wcześniej zmienisz koniec. Ryzyko oparzenie. 9. Aby wyłączyć lokówkę, naciśnij przycisk przez co najmniej 5 sekundy. 10. Odłącz go i przechowuj po jego zakończeniu schłodzony. 11. Urządzenie wyłącza się automatycznie po godzinie bezczynność.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić integralność urządzenie. W szczególności czy urządzenie jest nienaruszone i nie ma widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu, w tym wypadku należy nie używać urządzenia, nie nagrzewać i kontaktować się tylko z autoryzowanym serwisem. LOKÓWKA 5 w 1 może być używana wyłącznie do celów, do których została specjalnie zaprojektowana, jako lokówka do włosów. Każde inne użycie powinno być uznane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że działa idealnie, wszelkie wady mogą spowodować uszkodzenie. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową . Zawsze utrzymuj urządzenie w czystości. W przypadku usterek i/lub wadliwego działania prosimy o kontakt wyłącznie z autoryzowanym centrum serwisowym.

WSZYSTKIE WARUNKI GWARANCJI ZOSTAŁY OPISANE W KARCIE GWARANCYJNEJ ‼!

Urządzenie posiada gwarancję 12 miesięcy na użytkowanie profesjonalne (lub do celów związanych z działalnością gospodarczą lub handlową) lub w przypadku towarów używanych indywidualnie 24 miesiące od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje części zewnętrznych i estetycznych, uchwytów, części zamiennych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, złego montażu lub użytkowania innego niż zapisano w instrukcji, a tym samym wyklucza normalne użytkowanie. Gwarancja wygasa, jeśli urządzenie zostało otwarte, naruszone lub naprawione przez nieautoryzowany personel. – Urządzenie musi zostać naprawione przez autoryzowane centrum pomocy technicznej. Opłaty i ryzyko związane z transportem będą obsługiwane przez klienta końcowego. Sprzedaż urządzeń jest zarezerwowana wyłącznie do użytku profesjonalnego. Ważność gwarancji zależy od daty i potwierdzenia zakupu oraz otrzymania Karty Gwarancyjnej, która musi być opisana i podstemplowana przez sprzedawcę. W przypadku bezpośredniej dostawy do autoryzowanego centrum pomocy technicznej, należy dołączyć Kartę Gwarancyjną – Klient końcowy musi poinformować sprzedawcę o niezgodności od dnia, w którym wykrył taką niezgodność. Sprzęt należy dostarczyć /przesłać pocztą, kurierem lub osobiście z potwierdzeniem odbioru na adres autoryzowanego sprzedawcy.

UWAGA ! GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA WAŻNĄ TYLKO W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DOKUMENTU ZAKUPOWEGO ORAZ OPISANEJ KARTY GWARANCYJNEJ. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.


PLIKI DO POBRANIA