„Zainspiruj się kolekcją Bloom” – REGULAMIN KONKURSU


§ 1. Organizator konkursu1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej: konkursem) jest firma Eurofryz s.c. Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, ul. Warmińska 1a, 91-316 Łódź, NIP: 7262393168 – generalny dystrybutor marki z.one concept w Polsce.

2. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane przez serwis Facebook.com.

§ 2. Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 10.02.2022 r. i trwać będzie do dnia 6.03.2022 r.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba profesjonalnie zajmująca się fryzjerstwem, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała i pracująca w Polsce.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ 4. Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na wysłaniu w terminie od 10.02.2022 r. do 6.03.2022 r. zdjęć wykonanej przez siebie pracy fryzjerskiej, dla której inspiracją była kolekcja BLOOM marki z.one concept.  

a) inspirowane kolekcją BLOOM ma być zarówno cięcie, jak i kolor przedstawionej pracy.

b) minimum przesłanych zdjęć to jedno ogólne zdjęcie przed, oraz dwa zdjęcia po – w ujęciu z przodu i z boku.

c) wszystkie zdjęcia wykonane powinny być na tym samym, jednokolorowym tle, bez widocznych elementów wystroju pomieszczenia. Zabronione jest korzystanie z filtrów.

d) autor pracy podaje swoje imię, nazwisko, nazwę salonu i miejscowość, gdzie pracuje

d) do przesłanych zdjęć dodać można krótki opis: w czym przejawia się inspiracja kolekcją BLOOM, dlaczego autor zdecydował się na dane cięcie i kolor itd.

e) zdjęcia należy przesłać na adres: konkurs@eurofryz.pl

2. Przesyłający zdjęcie oświadcza tym samym, że posiada zgodę na udział w konkursie wyrażoną przez osobę na zdjęciu widoczną.  

3. Otrzymane zdjęcie organizator konkursu ma prawo nieodpłatnie zaprezentować – wraz z otrzymanymi danymi autora – na prowadzonych przez siebie kanałach w mediach społecznościowych.

4. Wyboru jednej zwycięskiej pracy dokona Jury w składzie: Andrew Smith oraz Katarzyna Złamaniec.

5. Wynik konkursu ogłoszony zostanie 10 marca br. na grupie zamkniętej https://www.facebook.com/groups/711371846320656 oraz na profilu https://facebook.com/AkademiaZOneConcept/.

6. Nagrodą dla autora zwycięskiej pracy jest jednodniowe, spersonalizowane szkolenie dla zwycięzcy, z dowolnie wybranym przez niego edukatorem z.one concept Polska. Termin szkolenia i miejsce (salon, w którym pracuje nagrodzony lub Akademia Fryzjerstwa z one concept w Łodzi) – zostanie ustalony między organizatorem a nagrodzonym.

§ 5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Eurofryz s.c. Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, ul. Warmińska 1a, 91-316 Łódź, NIP: 7262393168, gdzie został powołany Inspektor Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych prosimy kierować poprzez wiadomość prywatną na profil https://facebook.com/AkademiaZOneConcept/.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

Dane osobowe podane przez uczestników konkursu przetwarzane będą w zgodzie z przepisami prawa, w celu udziału w konkursie i wysyłki nagród.

Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres od 10.02.2022 r. do 31.12.2022 r., a następnie zostaną usunięte – z wyjątkiem tych zamieszczonych przy opisach opublikowanych prac w mediach społecznościowych.  

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być skierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje Uczestników konkursu poprzez zamieszczenie informacji na grupie https://www.facebook.com/groups/711371846320656 oraz profilu https://facebook.com/AkademiaZOneConcept/.